e-okul Seçmeli Ders İşlemleri Nasıl Yapılır?

Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin seçmeli dersleri için okul yönetimleri en fazla 10 farklı ders belirleyecek ve seçilen dersler ikinci dönemin ilk haftasında e-okul sistemi üzerinden ilan edilecek.

e-okul seçmeli ders işlemleri için tıklayınız

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce, 2017-2018 eğitim öğretim yılında ortaöğretim kurumlarındaki seçmeli derslerin belirlenmesine ilişkin illere yazı gönderildi. Yazıya göre, ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ders seçiminde, okul yönetimleri, okulun fiziki imkânları, mevcut öğretmen durumu, derslerin program içerikleri, zorunlu derslerin ve kişisel gelişimin desteklenmesi ve yapılmakta olan müfredat değişikliği ve eğitim politikalarının gelecek vizyonunu dikkate alacak.

Gerekli bilgilendirmeler yapılacak

TEOG Sınav Sonuçlarına Dair Bakan Yılmaz'a Soru Önergesi Verildi

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Zühal Topcu tarafından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a bir soru önergesi verildi. Soru önergesinde TEOG sonuçlarına ilişkin 8 soru soruldu.

Bakan Yılma'a sunulan soru önergesi şöyle;

"Aşağıda belirtilen sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim.

TEOG kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik birinci dönem ortak sınavları 23-24 Kasım'da yapılmıştır. Bu sınavlara girmeyen öğrenciler ve mazeret bildirenler için mazeret sınavları 17-18 Aralık tarihinde düzenlenmiştir. 1 milyon 190 bin 826 öğrencinin girdiği TEOG sınav sonuçları, 3 Ocak 2017 tarihinde açıklanmıştır. 2016-2017 TEOG Sınav Sonuçları ile ilgili olarak;

1- 23-24 Kasım'da yapılan TEOG sınavlarında kaç öğrenci soruların tamamını yapmıştır?

Değişen Müfredat TEOG Sınavını Etkileyecek Mi?

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın müferdatın değişmesinin TEOG sınavlarına yansımayacağını belirtmesiyle öğrenciler biraz olsun rahatladı.

Konuyla alakalı Bakan Yılmazı'ın açıklamaları şöyle;

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Eğitime dair güncelleme, yenileştirme ve geliştirme çalışmalarımızın bir sonucu olarak taslak programlarımızı askıya çıkarıyoruz. Taslak program görüşlere sunulmaya ve görüşler doğrultusunda iyileştirmeye hazır hale geldi.

TEOG Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

23-24 Kasım da gerçekleşen TEOG 1. dönem sınavının ardından öğrencilerin merakla bekledikleri şüphesiz ki sınav sonuçları.

Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair net bir bilgi olmamakla beraber 17-18 Aralık ta yapılacak mazeret sınavının ardından, hatalı sorulara itiraz dilekçeleri süreci etkilemezse Ocak ta açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları açıklandığı zaman sonuçlara aşağıda verdiğimiz linkten ulaşabilirsiniz.

Sınav Sonuçlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız

TEOG Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
a. Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır.

b. Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır.

c. Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar hesaplanacaktır.

ç. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.

d. Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı;
[(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır.

e. 8’inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.

11.1. Yıl Sonu Başarı Puanı Hesaplaması

TEOG Sınavlarına İtiraz Nasıl Yapılır?

ORTAK SINAVLARA İTİRAZ

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap
anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasından yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.

b. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi ve http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini
durdurmamaktadır.

TEOG Sınavının Geçersiz Sayılacağı Durumlar

ORTAK SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Ortak sınavlara giriş şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, dönüş sınav güvenlik kutu/çantasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin sınav
görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

e. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

f. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri
bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması,

TEOG Sınav Değerlendirmesi Puan Hesaplaması

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a. Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır.

b. Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır.

c. Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

ç. Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar hesaplanacaktır.

d. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.

e. Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı;
[(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır.

f. 8’inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.

TEOG Mazeret Sınavına Kimler Girebilir?

Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları, “Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği”nin 23’üncü maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilerek okul müdürlüğünce karara bağlanacak ve aynı gün il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirilecektir.

Ayrıca mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgileri, okul müdürlüklerince e-Okul Sistemine sınavlar tamamlandıktan sonra 5 (beş) gün içerisinde giriş yapılacaktır. Mazereti okul müdürlüğünce uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılacaktır.

TEOG Sınavında Okul Müdürlüklerinin Yapacakları İşlemler

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİNYAPACAĞI İŞLEMLER

a. Okulda kayıtlı 8’inci sınıf öğrencilerine ait bilgileri, e-Okul Sistemindeki bilgilerle
karşılaştırmak; doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek,
(İkinci dönem ortak sınavları için 8’inci sınıf öğrencilerinin e-Okul Sistemindeki bilgileri belirlenen tarihine kadar güncellenecektir.)

b. Ortak sınavlara girecek öğrencileri ve velilerini bilgilendirmek ve rehberlik etmek,

c. Sınava girecek öğrencilerin 6 ve 7’nci sınıf yıl sonu başarı puanlarını kontrol etmek; 6 ve/veya 7’inci sınıfı, yurt dışında öğrenim görmüş olup hâlen Bakanlığa bağlı bir okulda 8’inci sınıfa devam eden öğrencilerin denklik bilgilerini e-Okul Sistemi’ne işlemek,

ç. 8’inci sınıf öğrencilerinin sınava gireceği sınıf ve sırayı gösteren listenin çıktısını e-Okul Sistemi üzerinden alarak okullarında ilan etmek

d. e-Okul Sistemi üzerinde yer alan 8’inci sınıf öğrencilerinin fotoğraflarını, ikinci dönem için belirlenen tarihine kadar güncellemek,

TEOG Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilecek?

TEOG sınav sonuçları öğrenmek için öğrenci ve velilerin e-okul sistemi üzerinden giriş yapması gerekmektedir.Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenciye bildirilmeyecektir.

TEOG Sınav Sonuçlarını öğrenmek isteyen veliler e-okul üzerinden Veli Vilgilendirme Sisteminden öğrencinin TEOG sınav Sonuçlarını Öğrenebilir.Bununla beraber öğrencinin devamsızlık günlerini , bütün ders notlarını bu sistem üzerinden takip edebilir.

E-OKul Veli Bilgilendirme Sistemine giriş yapmak için Öğrenci Kimlik No - Öğrenci Okul No ve Güvenlik Kodunun doğru girilmesi gerekir.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemine Giriş Yapmak İçin Tıklayınız

2016-2017 TEOG Sınav Tarihleri

TEOG (Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçiş) Sınavlarının ilki Kasımda ikincisi Nisanda yapılacaktır.

8. sınıf öğrencilerinin gireceği sınavda ilk sınav 23-24 Kasım 2016 da gerçekleşecek.
Mazeret sınavı 10-11 Aralık 2016 da yapılacaktır.

İkinci dönem sınavları 26-27 Nisan 2017 de gerçekleşecek, mazeret sınavı 20-21 Mayıs 2017 de yapılacaktır.

2015-2016 Meb Teog Sınav Tarihleri

Milli eğitim Bakanlığı, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı merkezi ortak sınav tarihlerini belirledi.

Bakanlığın belirlediği sınav takvimine göre, 1. dönem ortak sınavlar 25 ve 26 Kasım 2015, mazeret sınavları 12 ve 13 Aralık 2015'te yapılacak.

2. dönem ortak sınavlar ise 27 ve 28 Nisan 2016, mazeret sınavları da 14 ve 15 Mayıs 2016'da gerçekleştirilecek.

2015-2016 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

Son yorumlar

İçeriği paylaş